Bubee Homepage

5 กุมภาพันธ์ 12 ทุกสิ่งเป็นได้

พระเยซูทรงมองเขาแล้วตรัสว่า

“สำหรับมนุษย์แล้ว เป็นไปไม่ได้

แต่สำหรับพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้น

เพราะทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า”

ถอดความจากมาระโก 10:27

 

พระเยซูตรัสว่า คนที่วางใจในทรัพย์สมบัตินั้น จะเข้าแผ่นดินของพระเจ้ายากจริง ๆ

พอสาวกได้ยินดังนั้น เขาประหลาดใจมากทูลถามว่า

“ถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้ขอรับ?”

พระองค์จึงตรัสว่า  ”สำหรับมนุษย์แล้ว เป็นไปไม่ได้

แต่สำหรับพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้น  เพราะทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า”

ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า จะรวย หรือจะจน พระเจ้าเป็นผู้ประทานความรอดให้

สุดแต่ที่พระองค์จะทรงพอพระทัยเลือกใคร

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.