Bubee Homepage

5 กุมภาพันธ์ 13

การตอบอย่างเหมาะสม ทำให้อีกคนชื่นบาน  

คำเดียวที่ถูกกาละเทศะ ก็ดีจริง

ถอดความจาก สุภาษิต 15:23

Daily2013_2_5

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.