Bubee Homepage

5 กุมภาพันธ์ 2014 กายเรืองแสง 2

มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆว่า

“ผู้นี้ เป็นลูกชายของเรา  เป็นผู้ที่เราได้เลือกไว้ จงเชื่อฟังท่าน”

ถอดความจาก ลูกา 9:35

Daily2014_2_5

 

ศิษย์ทั้งสามคือ เปโตร ยอห์น และยากอบ

ตั้งหน้าตั้งตาฟังการสนทนาของท่านทั้งสาม

เมื่อสนทนาไปสักพัก  โมเสสและเอลียาห์ก็ทำท่าจะลาจากไป

เปโตรก็ทูลขึ้นทันทีว่า “พระอาจารย์ขอรับ  ดีที่เราได้มาอยู่ตรงนี้

เราน่าจะทำกระโจมสามหลัง สำหรับพระองค์ ท่านโมเสส และท่านเอลียาห์”

เปโตรนี่ก็แปลก  พูดอะไรออกไปไม่รู้ตัวเลย…

แต่ขณะนั้นเอง  ก็มีกลุ่มเมฆขาวเกิดขึ้นปกคลุมพวกเขา

“โอ..อะไรกันนี่?” พวกเขาร้อง

แต่แล้ว ก็ได้ยินเสียงออกมาว่า

“ผู้นี้ เป็นลูกชายของเรา  เป็นผู้ที่เราได้เลือกไว้ จงเชื่อฟังท่าน”

พวกเขานิ่งอึ้ง ฟังคำนั้น และคิดว่า คงจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตเป็นแน่…

พระเยซูทรงเป็นลูกชายของพระเจ้า   ทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือก  เราต้องเชื่อฟังท่าน

จากนั้น พวกเขามองขึ้นมาอีกที ก็เห็นพระเยซูทรงอยู่แต่ผู้เดียว

เมื่อลงมาจากภูเขา ศิษย์ทั้งสามก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่พบเจอให้ใครฟังในช่วงเวลานั้น

ปิดการแสดงความคิดเห็น.