Bubee Homepage

5 กุมภาพันธ์ 2018 ชื่อเสียงกับความสงบ

ชื่อเสียงของพระเยซูกลับเลื่องลือไปไกล

ถอดความจาก ลูกา 5:15

Luke5-15

ปิดการแสดงความคิดเห็น.