Bubee Homepage

5 ตุลาคม 12 ของขวัญจากคุณทวด 31

เมื่อท่านทั้งหลายรับพระวจนะของพระเจ้า

ท่านไม่ได้รับอย่างเป็นคำของมนุษย์

แต่รับตามความเป็นจริงคือ

เป็นพระวจนะของพระเจ้า

ถอดความจาก  1 เธสะโลนิกา 1:13

ปู่ทวดคนนี้ คือชายชราที่สุดในหมู่บ้านซึ่งเด็ก ๆ ที่เดินทางมาจากเมืองจีนนั้น มาอาศัยอยู่ ..

ปู่ทวดคุยอะไรกับฝรั่งคนนั้นบ้าง

พวกเขาแอบฟัง  แอบดู  แต่ก็ได้ยินบ้าง ไม่ได้ยินบ้าง

เขาได้ยินคำว่า “พระเจ้า  พระเยซู   ข่าวประเสริฐ” และคุณปู่ดูนอบน้อมมาก

มันเรื่องอะไรกันนะ?

ถึงอย่างนั้น พวกเขาเบาใจที่ปู่ทวดไม่ได้โกรธพวกเขาที่มาแอบดู

กลับสัญญาว่า จะเล่าให้พวกเขาฟังด้วย  ดีใจจริง ๆ

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.