Bubee Homepage

5 ธันวาคม 2013 ขอถวายพระพร

ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้พระองค์ท่าน
มีสุขภาพแข็งแรง
และมีความสุขความเจริญทุกประการ

ถอดความจาก  3 ยอห์น 2

ภาพวาดโดย พชร พณิชย์อำนวย

ภาพวาดโดย พชร พณิชย์อำนวย

ขอบคุณพระเจ้า  สำหรับในหลวง

พระองค์ทรงห่วง ปวงชนชาวไทย

ขอบคุณพระเจ้า ขอพระพรยิ่งใหญ่

เพื่อถวายทรงชัย ในหลวงของเรา

ปิดการแสดงความคิดเห็น.