Bubee Homepage

5 พฤษภาคม 12 สัญญาณสุดท้าย?

“ขอทรงโปรดให้เราทราบว่า  เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไร

อะไรเป็นสัญญาณว่า  สิ่งทั้งปวงเหล่านี้จะสำเร็จ?”

ถอดความจาก มาระโก 13:4

ขณะนั้น พระเยซูทรงนั่งอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศตรงหน้าพระวิหาร

พวกเขาได้คุยกันกับพระเยซูว่า พระวิหารนั้นใหญ่โตจริง ๆ

วิหารนั้นเป็นวิหารที่เฮโรด เจ้าเมืองได้ ต่อเติมจนสวยงามตระการตา

ทั้งพระเยซูและสาวกมองเห็นพระวิหารซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาเตี้ย ๆ อีกลูกข้างหน้า

สาวกสนใจว่า เมื่อไรพระวิหารจะถูกทำลาย เขาจึงถามพระเยซูว่า

“ขอทรงโปรดให้เราทราบว่า  เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไร

อะไรเป็นสัญญาณว่า  สิ่งทั้งปวงเหล่านี้จะสำเร็จ?

ในประวัติศาสตร์ของพวกเขา พระวิหารนี้เคยถูกเผาจนราบ

สมัยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์

พระเยซูทรงตอบว่าอย่างไร  เราพอจะเดาได้ไหม ?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.