Bubee Homepage

5 มกราคม 13

ยอห์น ผู้ให้รับบัพติสมา

ได้เข้ามาประกาศในถิ่นกันดารซึ่งอยู่ในแคว้นยูเดีย

“จงกลับใจใหม่  

เพราะว่า แผ่นดินสวรรค์เคลื่อนมาใกล้แล้ว”

ถอดความจาก มัทธิว 3:1-2

ภาพวาดโดย titian 1540

ภาพวาดโดย titian 1540

เคยมีคนกล่าวถึงยอห์นผู้นี้   เขาคนนั้นก็คือท่านอิสยาห์นั่นเอง
ท่านอิสยาห์ได้บอกกับคนชาวยูดาห์เมื่อหลายร้อยปีก่อนว่า …

มีเสียงคนร้องในถิ่นกันดาร  เขาร้องว่า จงเตรียมทางขององค์พระเจ้า
จงทำทางของพระองค์ให้ตรง

และสิ่งที่ท่านอิสยาห์กล่าว ก็เกิดขึ้นจริง ๆ  ยอห์นผู้นี้ไม่เหมือนคนอื่น
เขาสวมเสื้อผ้าที่ทำด้วยหนังอูฐ  และใช้หนังสัตว์คาดเอวไว้

คำว่า กลับใจ…. เป็นคำแรกที่ยอห์น และพระเยซูกล่าวเมื่อประกาศแผ่นดินของพระเจ้า

แสดงว่า การกลับใจมันสำคัญยิ่ง

เพื่อน ๆ เคยคิดไหมว่า กลับใจแปลว่าอะไร……
เอ… เรากลับใจแล้วยังนะ?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.