Bubee Homepage

5 มกราคม 2015 ไม่น่าต้องถูกขัง

ถ้านักโทษไม่ได้ขออุธรณ์ต่อซีซาร์ก่อนหน้านี้ เขาควรถูกปล่อยตัวไปแล้ว

ถอดความจากกิจการ 26:32

Daily2016_1_-5act26-30-32

ปิดการแสดงความคิดเห็น.