Bubee Homepage

5 มิถุนายน 2013 โรคเรื้อนโรคร้าย 2

หากแผลนั้นหายดีแล้ว

ปุโรหิตก็จะประกาศว่า เขาหายจากโรคติดต่อ 

เขาก็สะอาด พ้นมลทิน

ถอดความจาก เลวีนิติ 13:17

L3

พอเข้าไปใกล้พวกเขามากขึ้น  ก็ได้ยินเสียงร้องว่า

“ท่านเยซู   ท่านนาย  โปรดเมตตาพวกเราด้วยขอรับ”

เขาทุกคนมีความเชื่อ  มั่นใจว่า พระเยซูองค์นี้แหละ จะรักษาเขาได้

ถ้าเขาไม่มาหาพระองค์  ไม่ขอให้พระองค์ช่วย ก็ไม่มีโอกาสหาย

แต่ถ้าพวกเขามาหาพระองค์  ทูลขอความช่วยเหลือ

พระองค์ทรงรักษาโรคของคนมากมาย   พระองค์จะไม่ทรงเมินจากเขาแน่

เชื่อ  วางใจ  กล้าขอ  รู้ว่า พระเยซูเท่านั้นช่วยได้   ก็ต้องซินา …..

L4

พระเยซูทรงเห็นดังนั้น ก็ตรัสแก่เขาทันทีว่า

“จงไปแสดงตัวกับปุโรหิตเถิด”

แต่ขณะที่เดินไปนั้นเอง พวกเขาก็พบว่า ตัวเองหายสะอาด!

ดูซิ  พระเยซูทรงทำให้เขามั่นใจเต็มที่

ไปหาปุโรหิต ให้ตรวจดูอาการเลย  เพื่อปุโรหิตจะได้ประกาศว่า

พวกเขาสะอาด พ้นมลทิน

นั่นเป็นหน้าที่ของปุโรหิตมาตั้งแต่สมัยท่านโมเสส

หน้าที่นี้ พวกเขาทำสืบต่อกันมานาน 2000 ปีแล้วนะนี่

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.