Bubee Homepage

5 สิงหาคม 12 สำเร็จตามพระคัมภีร์

เพราะทุกอย่างจะต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์

ถอดความจาก มาระโก 14:49

โดย Anthony Van Dyke 1599-1641

หลังจากที่ยูดาสจูบคำนับพระเยซู   พวกทหารและคนที่มาด้วยก็กรูกันเข้ามาจับพระเยซู

“จับเลย จับเลย  มัดไว้ให้แน่น  อย่าให้หนีไปได้”  คนหนึ่งร้อง

มีคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นชักดาบออกฟันหูทาสคนหนึ่ง  “โอ้ย!”   ใบหูของเขาหล่นไปที่พื้น

พระเยซูตรัสกับคนเหล่านั้นว่า “พวกท่านเห็นเราเป็นโจรหรือ จึงถืออาวุธออกมาจับเรา

ดูซิ  เราอยู่กับพวกท่านทุกวัน

สั่งสอนในพระวิหาร  แต่พวกท่านไม่ได้จับเรา

ที่เป็นอย่างนี้เพราะทุกอย่างจะต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์ซึ่งได้เขียนพยากรณ์ไว้”

ขณะนั้นเอง สาวกทุกคนก็วิ่งหนีออกไปในความมืด

ละทิ้งพระองค์ให้อยู่กับศัตรูเพียงผู้เดียว

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.