Bubee Homepage

6 กรกฏาคม 2013 พระผู้สร้างของเรา

พระเจ้าได้ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลกนี้ 

และฟ้าสวรรค์ ก็เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 102:25

NASA-hurricaneภาพถ่ายพายุหมุนเหนือแผ่นดิน จากนาซา

เมื่อใดก็ตามที่เราตระหนักในใจของเรา คิดได้ว่า

พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่ง

ฝีพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เต็มท้องฟ้า  และรอบ ๆ ตัวเรา

สัตว์และพืชบนพื้นแผ่นดิน  ลึกลงไปในผืนน้ำ

เราจะรู้สึกอบอุ่นใจ  เพราะพระเจ้าองค์นี้

พระเป็นเจ้าผู้ทรงสร้าง คือ พระบิดาที่ทรงรักเรามาก

เราจึงปลอดภัยในพระองค์เสมอ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.