Bubee Homepage

6 กันยายน 2013 คำทำนายที่สำเร็จ

 พระเยซูตรัสว่า

“วันนี้ คำพยากรณ์ที่ท่านเพิ่งได้ยินนั้น สำเร็จแล้ว”

ถอดความจาก ลูกา 4:21

image

 

เมื่ออ่านหนังสือม้วนจบแล้ว พระเยซูก็ทรงม้วนเก็บ และคืนให้กับเจ้าหน้าที่ธรรมศาลา
พระองค์ทรงนั่งลงและซาบซึ้งกับพระคำของพระเจ้าที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา

ทรงรู้ว่า พระคำตอนนั้น ได้พูดถึงพระองค์เอง ไม่ใช่ใครอื่น!
ขอบคุณพระบิดาเจ้าสำหรับคำแห่งการปลอบโยนใจนี้

แต่ส่วนคนที่นั่งอยู่ในพระวิหารนี่ซิ

ขณะที่พระองค์ทรงอ่านหนังสือม้วน
พวกเขารู้สึกประหลาดใจ  ทำไมเวลาพระเยซูอ่านไม่เหมือนกับตอนที่ธรรมาจารย์อ่าน
สิ่งที่พระองค์ทรงอ่านนั้น มีชีวิต!

image

ฟังไป  ฟังไป  …..

ทุกสายตาจับจ้องไปที่พระองค์
พวกเขาสงสัยพร้อมกับความอบอุ่นใจบอกไม่ถูก
จนพระเยซูตรัสกับเขาว่า ”วันนี้ คำพยากรณ์ที่ท่านเพิ่งได้ยินนั้น สำเร็จแล้ว”

นี่เอง  นี่ไง  
คนที่กำลังอ่านพระธรรมอิสยาห์คือคนเดียวกับที่ท่านอิสยาห์ได้กล่าวถึงเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว

ปิดการแสดงความคิดเห็น.