Bubee Homepage

6 ตุลาคม 11 จะเลือกอะไร?

จงแบ่งปันให้คนเจ็ดคน แปดคน เพราะเธอไม่รู้ว่า
จะเกิดภัยพิบัติอันใดบนแผ่นดิน

ถอดความจาก ปัญญาจารย์ 11:2

แต่วันนี้ เรารู้แล้วว่า เกิดภัยพิบัติอย่างใดบนแผ่นดินของเรา
น้ำท่วมไปทั่วทุกสารทิศ

ทั้งฝน และความหนาวเย็นที่ทำให้เด็ก ๆ และคนชราหนาวจนตัวสั่น

เราจึงไม่จำเป็นต้องรอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยแต่อย่างเดียว

เด็กเล็ก ๆ คนหนึ่ง ก็ช่วยได้

เด็กเล็กคนหนึ่ง ช่วยได้ตามกำลังที่มี

เล็กน้อย หรือมาก ไม่สำคัญเท่าจิตใจที่กว้างขวาง

พร้อมที่จะยอมอดอร่อยของตน เพื่อคนที่ทุกข์ยากกว่า…..

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.