Bubee Homepage

6 พฤศจิกายน 11 ทำจนสำเร็จ

พระเยซูจึงทรงวางพระหัตถ์บนตาของเขาอีกครั้ง

ถอดความจาก มาระโก 8:25

ต่อมา  พระเยซูกับสาวกเดินทางไปถึงเมืองเบธไซดา

ที่นั่น มีคนพาคนตาบอดมาหาพระเยซู

“ขอพระองค์ทรงแตะต้องเขา  และเขาจะหาย  จะมองเห็นได้”  พวกเขาทูลอ้อนวอน

พระเยซูทรงช่วยเขาทันที  ทรงจูงมือชายตาบอดออกไปนอกหมู่บ้าน

อ้าว…. ทำไมพระองค์ทรงทำอย่างนั้น?

เมื่อมาอยู่นอกหมู่บ้าน  พระองค์ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาของเขา วางพระหัตถ์บนตัวเขา

ตรัสว่า “เป็นอย่างไร  เจ้ามองเห็นอะไรบ้าง?”

“ข้าพเจ้าเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมา”  เขาตอบ

ดังนั้นพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีกครั้ง

เขาเพ่งมองไปรอบ ๆ  ”ข้าพเจ้าเห็นแล้ว  เห็นแล้ว  ดีใจจัง ขอบคุณพระเยซู!”

ตาของเขาเหมือนคนตาดีแล้ว   เห็นอะไรชัดไปหมด

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “อย่ากลับเข้าไปในเมือง  อย่าเล่าเรื่องให้ใครในเมืองฟัง”

เมื่อพระเยซูรักษา  ทรงรักษาจนหายสนิท

หายทันที  หรือ ค่อยเป็นค่อยไป แต่ละคน ไม่เหมือนกัน

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.