Bubee Homepage

6 มกราคม 2014 เหตุที่เมืองเกราซา

พระเยซูทรงสั่งให้ผีโสโครกออกจากชายผู้นั้น

ถอดความจาก ลูกา 8:29

Daily2014_1_6

ต่อมา พระเยซูกับศิษย์ของพระองค์ ก็ลงเรือไป
จนถึงเมืองการาซา ตรงข้ามกาลิลี

มีชาวเมืองคนหนึ่ง ไม่เหมือนคนอื่น เพราะเขามีผีสิง
เขาไม่ใส่เสื้อผ้า  ไม่อยู่ในบ้าน … แต่
กลับไปอยู่ตามที่ฝังศพ ตามถ้ำเก็บศพ
มีความสุขที่จะอยู่อย่างนั้นมากกว่าอยู่ที่บ้าน
แต่มันเป็นสภาพที่ไม่น่าดูเลย  คนเราไม่ควรอาศัยอยู่อย่างนั้น
เราไม่ใช่สัตว์ที่จะอยู่ตามสถานที่ดังกล่าว

แต่… เขาเลือกไม่ได้ เพราะเขาถูกผีสิง และมันก็บังคับให้เขามีชีวิตแบบนั้น
เขาเคยถูกล่ามโซ่  แต่ก็สามารถมีพลังหักโซ่ออกได้
ผีนั้นผลักดันให้เขาออกไปอยู่ในที่ร้าง ไม่มีคน

พระเยซูทรงเห็นเขา  พระองค์ก็ทรงสั่งให้ผีออกจากเขา
แต่….

เขาก็ร้องเสียงดังจนคนตกใจไปทั่ว
รีบเข้ามากราบพระองค์ ตะโกนว่า
“พระเยซู  องค์พระบุตรพระเจ้าสูงสุด!
มายุ่งกับพวกเราทำไม… อย่านะ  ขอพระองค์อย่าทรมานพวกข้าเลย”

“เจ้าชื่ออะไร?”  พระเยซูตรัสถาม
เขาตอบว่า “ชื่อกอง ขอรับ”……

เป็นเพราะมีผีหลายตนสิงอยู่ในตัวเขา !

ปิดการแสดงความคิดเห็น.