Bubee Homepage

7 กรกฎาคม 11 ทางของธัน 25

ทุกคนที่ทำบาป  ก็เป็นทาสของบาป

ยอห์น 8:34

คำที่ว่า ทุกคนที่ทำบาป ก็เป็นทาสของบาป ไม่ได้เป็นเรื่องของธันคนเดียว

แต่เป็นเรื่องของคนทุกคน

เมื่อเราทำบาปใด ๆ  เราคือทาสของมัน ออกจากมันไปไม่ได้

บาปนั้นเป็นเหมือนเจ้านายที่ทำให้เราต้องยอมมันเสมอ

ยอมแล้วยอมอีก  ทำแล้วทำอีก

เหมือนทาส ที่จำต้องทำให้กับเจ้านายทุกอย่าง

ปิดการแสดงความคิดเห็น.