Bubee Homepage

7 กรกฎาคม 12 กายของเรา

และขณะที่เขากำลังรับประทานอาหารกัน

พระเยซูทรงหยิบขนมปัง

ทรงขอบคุณพระเจ้า และหักมัน แบ่งให้กับสาวกและตรัสว่า

“จงรับเถิด  นี่เป็นกายของเรา”

ถอดความจากมาระโก 14:22

ภาพจำลองจากภาพยนต์ the passion of The Christ

ก่อนที่พระเยซูจะทรงถูกทรยศ  และถูกจับกุม  พระเยซูกับสาวกของพระองค์

ได้รับประทานอาหารร่วมกันเป็นมื้อสุดท้าย

อาหารมื้อนี้ อยู่ในเทศกาลปัสกา

ทุกสิ่งที่กินเข้าไปนั้น มีความหมายทั้งสิ้น

และขนมปังที่พวกเขากำลังจะกินด้วยกันนั้น  พระเยซูตรัสว่า เป็นกายของพระองค์

ความหมายอย่างหนึ่งในความหมายหลายอย่างนั้นคือ

เราทั้งหลายกินพระกายของพระองค์ เท่ากับชีวิตของพระองค์เข้ามาในเรา

ปิดการแสดงความคิดเห็น.