Bubee Homepage

7 กันยายน 2013 ฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า

เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า

ที่ทรงสร้างขึ้นมาในพระเยซูคริสต์

เพื่อให้เราร่วมงานแห่งความดีกับพระองค์

ซึ่งงานนี้พระองค์ทรงเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำ

ถอดความจาก เอเฟซัส 2:9

naasian

งานแห่งความดีที่พระเจ้าทรงเตรียมให้เรานั้น
มีมากมาย
มีอยู่รอบตัวเรา
ทำได้ทุกเมื่อ
ขึ้นอยู่กับว่า
เราสนใจจะลงมือทำ
เราสนใจลงมือช่วย
เราพร้อมที่จะทุ่มเท
เพื่อให้เป็นที่ชื่นชมของพระเจ้าและคนรอบข้างของเราหรือไม่

เพื่อน ๆ เห็นไหมครับ ?   มีรอบตัวจริง ๆ

เพื่อน ๆ อย่าลืมคิดถึงเพื่อนมนุษย์ของเราในซีเรียที่กำลังเผชิญสงคราม กำลังหนีไปประเทศอื่น ๆ กันมากมาย
ไม่มีใครอยากออกจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อหนีตายเช่นนั้น ….
อย่าให้มีสงครามเพิ่มจากประเทศที่คิดว่าจะเข้ามาช่วย
แต่ขอให้สงครามหยุดลง และความทุกข์ยากเหล่านั้น ได้บรรเทาลง
อธิษฐานเผื่อได้นะครับ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.