Bubee Homepage

7 มกราคม 12 น้ำสักถ้วย

ผู้ใดจะเอาน้ำถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่ม

เพราะท่านเป็นคนของพระคริสต์

ผู้นั้นจะไม่ขาดรางวัลเลย

ถอดความจาก มาระโก 9:41

 

ภาพจาก http://www.flickr.com/photos/osucommons/4701106607

สมัยของพระเยซู  น้ำหายากมาก  เป็นสิ่งมีค่า   และอากาศก็ร้อน
หากใครสักคนเดินทางมาไกล ๆ

ได้ดื่มน้ำ ก็จะชื่นใจมาก

บ้านในชนบทของเรา มักมีไหหรือโอ่งไว้หน้าบ้าน

เพื่อเชื้อเชิญให้ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยได้ดื่ม หายร้อน  ดับกระหาย

พระเยซูตรัสไว้เพื่อเตือนสติเราอย่างหนึ่งว่า

ความดีที่ทำเพื่อเห็นแก่พระองค์นั้น  พระเจ้าไม่ทรงลืม

และทรงให้รางวัลเสมอ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.