Bubee Homepage

7 มกราคม 13 Agnus Dei

อาเลลูยา  

เพราะว่า พระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

ทรงครอบครอง

ถอดความจาก วิวรณ์ 19:6

 

Alleluia
Alleluia
For the Lord God Almighty reigns

Alleluia
Alleluia
For the Lord God Almighty reigns

Alleluia
Holy
Holy are You Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb

You are holy
Holy are You Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb

Alleluia
Alleluia
For the Lord God Almighty reigns

Alleluia
Alleluia
For the Lord God Almighty reigns
[From: http://www.elyrics.net ]

Alleluia
Holy
Holy are You Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb

You are holy
Holy are You Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb

You are holy
Holy are You Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb

You are holy
Holy are You Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb

You are holy
Holy are You Lord God Almighty

ส่วนข้างล่างนี้เป็นต้นตำรับเพลง
<a

ปิดการแสดงความคิดเห็น.