Bubee Homepage

7 มิถุนายน 2013 โรคเรื้อนโรคร้าย 4

แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า

“จงลุกขึ้นไปเถอะ  ความเชื่อของเจ้าทำให้ตัวเจ้าหายปกติ”

ถอดความจาก ลูกา 17:19

 L7

ชายสะมาเรียคนเดียว จากคนโรคเรื้อน 10 คน กลับมาขอบคุณพระเยซู

พระเยซูตรัสว่า “อ้าว มี 10 คนหายสะอาดนี่นา  แต่ 9 คนอยู่ที่ไหน?

ไม่เห็นใครกลับมาสรรเสริญพระเจ้า นอกจากเจ้าคนต่างชาติคนนี้!”

ดูซิ… คนที่เป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกเป็นพิเศษ

กลับไม่สนใจพระเยซูเลย  เมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็ไป

ผิดกับชายสะมาเรีย  เขาไม่คิดว่า เขาจะได้รับเมตตา

แต่เขากลับได้รับเมตตาเหมือน ๆ กับทั้ง 9 คนนั้น

L8

แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า

“จงลุกขึ้นไปเถอะ  ความเชื่อของเจ้าทำให้ตัวเจ้าหายปกติ”

ถ้าเราจะแปลได้อีกอย่างหนึ่งคือ  ความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้ารอด….

พระเยซูประทานความรอดพ้นบาปให้เขา นอกเหนือไปจากหายโรคเรื้อน

10 คน หายโรค   คนเดียวได้รับความรอด  เขาจะได้อยู่ในสวรรค์เป็นนิตย์!!

เสียดาย 9 คนนั้นจริง ๆ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.