Bubee Homepage

7 มีนาคม 12 การผจญภัยของนายมิน 12

ภูเขา และเนินเขา ก็จะร้องเพลงต่อหน้าเจ้า
บรรดาต้นไม้ในทุ่งจะปรบมือของมัน

ถอดความจาก อิสยาห์ 55:12

ในความทุกข์ยากแสนเข็ญ  ในห้องที่ถูกจองจำ

มินยังมองออกมาเห็นทุ่งหญ้าไหวไปตามลม

กิ่งของต้นไม้กวัดแกว่งไปตามทิศทางของลม

มินอดจะอิจฉามันไม่ได้ที่มันได้สรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลา

ดูมันไม่มีความทุกข์เหมือนคนสักนิด

แล้วเขาล่ะ  จะเป็นเหมือนต้นไม้แสนสุข หรือจะจับเจ่าเฝ้าทุกข์อยู่อย่างนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.