Bubee Homepage

7 มีนาคม 2014 โปรดสอนเราอธิษฐาน

พระองค์เจ้าข้า โปรดสอนให้พวกเราอธิษฐาน

ถอดความจาก ลูกา 11:1

Daily2014_3_7

วันหนึ่ง พระเยซูกำลังอธิษฐานอยู่
ศิษย์ของพระองค์มาหา และทูลว่า
“พระองค์เจ้าข้า โปรดสอนให้พวกเราอธิษฐาน”
พระองค์จึงสอนเขาให้อธิษฐานว่า

“ข้าแต่องค์พระบิดา
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่องบูชา
ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ที่นี้
ขอทรงให้อาหารประจำวันนี้ด้วยเถิด
ขอทรงยกโทษบาปผิดของเราทั้งหลาย
ตามที่เราได้ยกโทษให้กับคนที่ทำผิดต่อเรา
ขออย่าทรงนำเราให้ตกอยู่ในการถูกล่อลวงใจให้ทำผิดต่อพระองค์”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.