Bubee Homepage

7 สิงหาคม 12 การแข่งขันบนดอย 5

สัปดาห์โอลิมปิค

ดูเถิด พระเจ้าผู้ทรงอานุภาพ

พระองค์มิได้ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ใดเลย

ถอดความจากโยบ 36:5

 

ในทุกสังคมตั้งแต่เดิมมา  มักมีการมองผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชายเสมอ

ไม่ว่าจะในสังคม อินเดีย  จีน  ตะวันออกกลาง  และยังมีอีกหลายแห่งนับไม่ถ้วน

แต่พระเจ้าเอง ไม่ได้ทรงดูหมิ่นมนุษย์คนใด  ไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชาย

พระองค์เป็นผู้สร้างเขามาทั้งสิ้น

ไม่ทรงมีอคติแต่อย่างใด

มีบางอย่างต้องใช้กำลังอันแข็งแรงของผู้ชายทำให้สำเร็จ

แต่ก็มีบางอย่างที่ต้องใช้ผู้หญิงเท่านั้น

ทั้งสองเท่าเทียมกัน  และอยู่เพื่อสร้างเสริมกัน  มิใช่เพื่อดูถูกกันนะจ๊ะ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.