Bubee Homepage

7 สิงหาคม 2013 ชายผู้รอในถิ่นกันดาร

คราวนั้น พระดำรัสของพระเจ้ามาถึงยอห์น บุตรเศคาริยาห์ในถิ่นกันดาร

ถอดความจากลูกา 3:2

Daily2013_8_7-1ช่วงเวลานั้นเอง ปีลาตเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นยูเดีย

ลูก ๆ ของเฮโรดมหาราช ต่างก็แยกย้าย

ไปปกครองตามหัวเมืองต่าง ๆ ในแผ่นดิน

เฮโรดฟิลิปหนึ่ง ครองทางตะวันตกและเหนือแม่น้ายารมุก

เฮโรดฟิลิปสอง ครองเมืองกาลิลี

ผู้คนลำบากมาก เพราะเจ้าผู้ครองเมืองเหล่านี้ ต้องเก็บภาษีให้ได้มากที่สุด

เพื่อส่งไปให้โรม และเลี้ยงดูบริวารของตน

ผู้ครองเหล่านี้ต่างอยู่ใต้คำบัญชาชองซีซาร์ จักรพรรดิโรม

Daily2013_8_7-2

แต่พระเจ้าทรงเรียกยอห์น บุตรชายของเศคาริยาห์ และเอลีซาเบ็ธ

เขาเตรียมตัวพร้อมอยู่แล้ว

รอวันที่พระเจ้าจะทรงใช้เขา

พระเจ้าทรงเรียกยอห์นจากถิ่นกันดาร

ในขณะที่คนซึ่งเป็นปุโรหิตอยู่นั้นคือ อันนาส และคายาฟาสซึ่งเป็นบุตรเขย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.