Bubee Homepage

8 กุมภาพันธ์ 12 ช่องทางจากพระเจ้า

องค์พระเจ้าแห่งความถูกต้องของฉัน

ขอทรงตอบเมื่อฉันร้องทูล

เมื่อฉันจนตรอก  เป็นทุกข์ พระองค์ก็ทรงทำให้บรรเทา

ขอพระเจ้าทรงเมตตาและทรงฟังคำอธิษฐานของฉัน

ถอดความจาก สดุดี 4:1

นี่เป็นประสบการณ์ที่หลายคนพบเจอ

แต่ไม่ว่าเราจะเป็นทุกข์ จนตรอก ในเรื่องใด

ให้เราร้องทูลพระเจ้าแห่งความถูกต้อง

แล้วพระองค์จะประทานช่องทางให้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.