Bubee Homepage

8 ตุลาคม 11 สนใจไร้สาระ

พระเยซูทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสว่า…
“คำสอนของเขาก็เป็นแค่กฎของมนุษย์ที่สอนต่อ ๆ กันมา”

ถอดความจาก มาระโก 7:6

ฟาริสี เป็นกลุ่มคนที่เคร่งครัดบทบัญญัติทั้งใหญ่น้อย

เขาเป็นคนเคร่งศาสนาของเขามาก
จะของรักษากฏต่าง ๆ ให้ไม่บกพร่องเลย

เมื่อเขาเห็นเพื่อนของพระเยซู

รับประทานอาหารโดยไม่ได้ทำพิธีล้างมือเสียก่อนก็ตำหนิกับพระเยซูว่า

“โห… ทำไมสาวกของท่านไม่ทำตามธรรมเนียม

แต่กลับรับประทานอาหารที่เป็นมลทิน ?”

พระเยซูทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสว่า…
“คำสอนของเขาก็เป็นแค่กฎของมนุษย์ที่สอนต่อ ๆ กันมา”

พระเยซูทรงอยากให้คนฟาริสี สนใจสิ่งที่สำคัญต่อชีวิต
มากกว่ามาเอาผิดกับธรรมเนียมที่ไม่จำเป็น…..

บางครั้งเรายกย่อง ชมเชยคนบางคนไปงั้น ๆ   แต่ใจไม่ได้คิดอะไร

ปิดการแสดงความคิดเห็น.