Bubee Homepage

8 พฤษภาคม 12 วัฏจักรชีวิต

พระเจ้าทรงทำให้หญ้างอกเติบโตเพื่อฝูงสัตว์

รวมถึงพืชพันธุ์ เพื่อให้มนุษย์ได้เพาะปลูกดูแล

เพื่อว่าเขาจะทำให้มีอาหารเกิดขึ้นมาจากผืนดิน

ถอดความจาก สดุดี 103:14

เวลาพระเจ้าทรงสร้างโลกนั้น พระองค์มิได้สร้างให้มันไม่ขึ้นกับใคร

แต่สรรพสิ่งในโลกพึ่งพากันทั้งสิ้น

เราจึงอยู่ในสังคมเล็กใหญ่ เพื่อช่วยกันให้อยู่รอด

ทำให้เราเติบโต  และมีความสุข อบอุ่นใจที่มีเพื่อน ๆ ทั้งคนและสัตว์

พระเจ้าทรงน่ารักจัง

 

คำขอบคุณพระเจ้า

ขอบคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่ ทรงเต็มด้วยสรรพปัญญา

สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาทั้งโลกและจักรวาล

ต่างมีความสัมพันธ์ต่อกัน ลึกซึ้ง มันต้องช่วยกันและกัน

พระเจ้าจึงทรงให้เราช่วยเหลือกันและกัน   พ่อแม่ช่วยลูก  ลูกช่วยพ่อแม่

ครูช่วยศิษย์  แล้ววันหนึ่งศิษย์ช่วยครู

กษัตริย์ทรงช่วยประชาชน  และประชาชนภักดีต่อพระองค์

ขอบคุณพระเจ้ามากครับทีทรงสร้างให้เราสัมพันธ์ต่อกันอย่างลึกซึ้ง

ปิดการแสดงความคิดเห็น.