Bubee Homepage

8 มิถุนายน 11 ทางของธัน 6

พวกเขางอลิ้นเหมือนคันธนู!!
การเท็จและคำมุสาเติบโต แข็งแรงขึ้นในแผ่นดิน
เขาออกจากความชั่วหนึ่ง ไปหาความชั่วอีกอย่าง
และเขาไม่รู้จักเรา…… พระเจ้าตรัสดังนี้

ถอดความจาก เยเรมีห์ 9:3

คนที่หมกมุ่นกับอบายมุข  มีสิ่งหนึ่งที่เขาเชี่ยวชาญ

คือ มักไม่รู้สึกรู้สากับความทุกข์ของคนอื่น  แม้จะเป็นคนที่ใกล้ชิดตัวเอง

และยังต้องทำให้ลิ้นงอ ๆ คด ๆ   ด้วย

บ้านหลายบ้านเจอปัญหาแบบนี้ ในระดับครอบครัว
บ้านเมืองเกือบทุกประเทศ เจอปัญหาแบบนี้ในระดับชาิติเช่นกัน

เราเป็นเด็กก็จริง  แต่เมื่อต้องประสบเหตุการณ์อย่างธัน

เราต้องตัดสินใจว่า   เราจะทำมีวิธีหลีกเลี่ยง  ไม่ต้องเป็นอย่างนั้น…..ได้อย่างไร

ถ้าเราอ่านพระคำข้างบนดี ๆ
มีคำตอบอยู่แล้ว!!

ปิดการแสดงความคิดเห็น.