Bubee Homepage

8 มิถุนายน 2013 คืนดีกันเสียก่อน

หากเธอนึกขึ้นได้ว่า มีเหตุโกรธเคืองกับพี่น้องอย่างใดอย่างหนึ่ง

ก็จงวางเครื่องบูชาไว้หน้าแท่น  กลับไปคืนดีกับคนนั้นเสียก่อน 

แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชา

ถอดความจาก มัทธิว 5:23-24

kuundee

ในสมัยนี้ถ้าเรากำลังจะอธิษฐาน  หรือกำลังจะนมัสการพระเจ้า

 เท่ากับเรากำลังถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า

เราไม่ได้ถวายเครื่องบูชาด้วยแกะเผา หรือการเผาเครื่องหอม

เราถวายเครื่องบูชาด้วยการนมัสการพระองค์ อธิษฐานต่อพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า

เอาล่ะ แต่เกิดเรารู้ว่า เราทำผิดกับพี่น้อง หรือเพื่อนของเรา

พระเยซูทรงเตือนให้เรากลับไปคืนดีกับเขาเสียก่อน

เพราะยังไง ๆ หากเรื่องนี้ไม่ผ่าน

บาปนี้ก็กั้นเราไว้จากพระเจ้า จะอธิษฐานอย่างไร ก็ไร้ค่าเสียแล้ว

ปิดการแสดงความคิดเห็น.