Bubee Homepage

8 มิถุนายน 2018 ตะเกียงต้องส่องแสง

ไม่มีสักสิ่งที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผย

ถอดความจากลูกา 8:17

Luke-8-16-17

ปิดการแสดงความคิดเห็น.