Bubee Homepage

8 มีนาคม 2014 สิ่งที่มองไม่เห็น

เพราะเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งที่มองเห็น
แต่เราเห็นแก่สิ่งที่มองไม่เห็น 
เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นได้นั้น เป็นของไม่ถาวร
แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นก็อยู่ถาวร นิรันดร์ 

ถอดความจาก 2 โครินธ์ 4:18 

ภาพจากhttp://www.rushfm.co.nz/

ภาพจากhttp://www.rushfm.co.nz/

เราไม่เห็นลม  แต่ลมมีอยู่
เราไม่เห็นคลื่นไฟฟ้า แต่มันก็มีอยู่จริง
เราไม่เห็นพลังงานของคลื่น แสง ฯลฯ แต่เราใช้ประโยชน์จากมันทุกวัน
เราไม่เห็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แต่เราพัวพันกับมัน 24  ชั่วโมง
เราไม่เห็นความคิดของเรา แต่ความคิดอาจกลายเป็นการกระทำ
กลายเป็นการสร้างสรรค์ที่มองเห็น

ชีวิตของเราติดตามผู้ที่เรามองไม่เห็น คือองค์พระผู้เป็นเจ้า
แม้มองไม่เห็น แต่พระองค์ทรงมีอยู่จริง
ทรงทำราชกิจในชีวิตของเราทุก ๆ วัน โดยที่เราไม่รู้ตัว
พระองค์คือพระเจ้าที่ทรงดำรงนิรันดร์

แม้ว่าเรามองไม่เห็นพระองค์

ปิดการแสดงความคิดเห็น.