Bubee Homepage

8 สิงหาคม 2013 ยอห์นผู้ให้บัพติศมา

ยอห์นประกาศให้คนกลับใจเสียใหม่

และรับบัพติศมา

ถอดความจาก ลูกา 3:3

Daily2013_8_8-1

ตอนที่ยอห์นได้ยินเสียงของพระเจ้าเรียกเขานั้น
เขาก็ตอบพระองค์ด้วยความเชื่อฟัง

ไม่อิดออดสักนิด  ไม่แก้ตัว ไม่โอ้อวด ไม่ถือดี
เขาไม่ได้รอให้พระเจ้าทรงรบเร้าเขาเป็นครั้งที่สอง
เขาฟังว่า พระเจ้าจะให้เขาทำอะไรบ้าง

Daily2013_8_8-2

จากนั้น เขาก็เดินทางไปทั่วลุ่มน้ำจอร์แดน

“ทุกคนต้องกลับใจจากบาปนะ เพราะเราทุกคนทำบาป
สารภาพความผิดเสีย ตั้งต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้า”
เมื่อคนใดคนหนึ่งสำนึกผิด กลับใจใหม่  สารภาพบาปแล้ว

คนนั้นจะแสดงให้ผู้อื่นรู้เจตจำนงของตน ด้วยการจุ่มตัวลงในน้ำ
เพื่อว่า พระเจ้าจะทรงยกความบาปผิดให้เขา

คนที่ทำพิธีนี้ให้พวกเขาก็คือยอห์นนั่นเอง
ใคร ๆ จึงขนานนามเขาว่า “ยอห์นผู้ให้บัพติศมา”!

ปิดการแสดงความคิดเห็น.