Bubee Homepage

9 ธันวาคม 2013 คนที่ยิ่งใหญ่

เราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่าน
ผู้นั้นจะเตรียมทางของท่านไว้ข้างหน้าท่าน

ถอดความจากลูกา 7:27

Daily2013_12_9

เมื่อชายสองคนจากยอห์นได้คุยและเห็นสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำ
เขาก็พอใจ และกลับไปบอกท่านยอห์นอย่างที่เขาเห็น

“ท่านยอห์นขอรับ… ท่านเยซูผู้นี่แหละคือคนที่เรารอคอย”
ยอห์นโล่งใจ   เขาคิดไม่ผิด พระเจ้าทรงใช้เขามาเพื่อเตรียมทางให้ท่านเยซูผู้นี้

เพื่อน ๆ อาจสงสัยว่า   พระเยซูกับยอห์นผู้ให้บัพติสมานั้น สัมพันธ์กันอย่างไร….
พระเจ้าทรงส่งยอห์นมาเกิดก่อนพระเยซูไม่กี่เดือน
และเขาได้ออกไปเชิญชวนให้คนกลับใจใหม่
ให้เลิกชีวิตบาป  หันมาหาพระเจ้า

เขาเตรียมทางให้พระเยซู เมื่อพระเยซูทรงประกาศแผ่นดินของพระเจ้า
จิตใจของผู้คนก็พร้อมที่จะรับคำของพระองค์!

พวกเขาได้ยินเรื่องแผ่นดินสวรรค์จากยอห์น
และได้ยินจากพระเยซูด้วย
ทั้งพระเยซู และยอห์นนั้น พระเจ้าทรงส่งมา แต่ที่พระเยซูมหัศจรรย์นัก
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์
และทำสิ่งที่คนยากจน ไร้ที่พึ่งต้องการให้พวกเขา ทรงทำให้มากกว่ายอห์น
ทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ..
และทรงยกโทษบาปให้พวกเขาได้ด้วย

พระเยซูทรงกล่าวกับประชาชนว่า
“เวลาพวกท่านออกไปตามถิ่นกันดาร ท่านไปดูอะไร ท่านจะเห็นอะไร
ดูต้นอ้อ ลมพัดไหวงดงาม หรือดูคนใส่เสื้อสวย ๆ”

คนก็งง เอ๊ะ พระเยซูทรงถามอย่างนี้ทำไม?

“แต่ที่พวกท่านออกไป ก็จะเห็นท่านยอห์นซึ่งประกาศตามถิ่นกันดาร
เป็นคนที่พระเจ้าทรงส่งมาเตรียมทางให้เรา”

อ๋อ  … พวกเขาเข้าใจแล้ว

ยอห์นเป็นคนที่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า ให้อยู่ที่ไหนก็อยู่
ให้ทำอะไรก็ทำ ให้พูดอะไรก็พูดสิ่งนั้น
พระเยซูทรงชมเขาว่า เป็นคนที่ยิ่งใหญ่จริง ๆ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.