Bubee Homepage

9 มกราคม 11 วิธีทำอย่างฉลาด

สุภาษิตของราชาซาโลมอน

กษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอล

โอรสของราชาดาวิด ทรงเขียนไว้ …..

ถอดความจาก สุภาษิต 1:1


คนมีปัญญา ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ไม่หยุดที่จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขา

ราชาซาโลมอนทรงเขียนหนังสือสุภาษิตนี้ไว้เพื่อเตือนสติเรา

ไม่ให้เราเดินหลงทางไปจากทางที่ดีที่สุดของชีวิต

พระองค์ทรงเขียนสุภาษิตไว้เพื่อให้ความเข้าใจกับคนที่รู้น้อย

ให้ความรู้และความฉลาดกับคนที่ยังเยาว์

คนเก่งแล้ว พออ่านก็จะเก่งขึ้น

คนเข้าใจแล้ว ถ้าอ่านก็ยิ่งจะเข้าใจมากขึ้น ลึกซึ้งขึ้น

สุภาษิต…ช่วยให้เรารู้ว่า ทำอย่างไรจึงเรียกว่าฉลาด ชอบธรรม ยุติธรรมและเที่ยงธรรม

ปิดการแสดงความคิดเห็น.