Bubee Homepage

9 มกราคม 2015 เรื่องราวจากสเทเฟน 5

ยาโคบได้ยินว่า มีข้าวในอียิปต์
จึงใช้ลูกชายของเขาไปเป็นครั้งแรก

ถอดความจาก กิจการ 7:11

Daily2015_1_9

ปิดการแสดงความคิดเห็น.