Bubee Homepage

9 มิถุนายน 12 ไม่มีใครรู้

ในเรื่องของการเสด็จกลับมานั้น

ไม่มีใครรู้ว่า จะเป็นเวลาใด ทูตในสวรรค์

หรือพระบุตรเองก็ไม่รู้  พระบิดาเท่านั้นที่ทรงรู้วันเวลา

ถอดความจาก มาระโก 13:32

ภาพจาก http://4simpsons.wordpress.com


ในสหรัฐอเมริกา และในยุโรป  มีคนมากมายคอยทำนายว่า เมื่อไรโลกจะสิ้นสุดลง

มีคนทำนายด้วยว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อใด

ผู้คนพากันเชื่อและหนีไปที่ภูเขามั่ง  บางคนก็ไม่ทำอะไร เอาแต่อธิษฐานเตรียมตัว

พวกเขาลืมไป… พระเยซูทรงเตือนล่วงหน้าแล้วว่า ไม่มีใครรู้หรอกว่า

พระองค์จะทรงมาเมื่อไร

 

พระเจ้าข้า


มีบางอย่างเรารู้ว่า จะเกิดขึ้นวันนี้ หรือ  พรุ่งนี้

แต่มีอะไรในโลกมากมายที่เราไม่รู้ว่า จะเกิดขึ้นเมื่อไร

ความไม่รู้ในชีวิตของเรามีมากมายมาก

แม้จะไม่รู้ว่า พระองค์เสด็จกลับมาเมื่อไร ก็ไม่เป็นไรเจ้าข้า

เพราะข้าพระองค์เตรียมใจพร้อมอยู่เสมอ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.