Bubee Homepage

9 สิงหาคม 2013 การเตรียมใจ

จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทำให้ทางของพระองค์เป็นทางตรง

ถอดความจาก ลูกา 3:4

Daily2013_8_9-1

ที่ยอห์นทำเช่นนั้น ที่ยอห์นเตรียมใจคน  ที่ยอห์นชักชวนให้คนกลับใจ และให้บัพติสมา

ก็ตรงกับที่ท่านอิสยาห์เคยกล่าวไว้นานมาแล้วกว่า 500 ปี   …

มีเสียงคนร้องในถิ่นกันดารว่า
จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ทำทางของพระองค์ให้เป็นทางตรง

ถมหุบเขาเสียทุกแห่ง
เกลี่ยภูเขา เนินเขาให้ราบ

ทำทางคดเคี้ยวให้เป็นทางเตรง

ที่สูงๆ ต่ำ ๆก็ทำให้เป็นทางราบเรียบเช่นกัน

Daily2013_8_9-2

การเตรียมใจของยอห์นนั้น จะทำให้หลายคนเริ่มรู้จักพระเจ้า

มนุษย์ในโลกจะได้เห็นความรอดของพระเจ้า!

ปิดการแสดงความคิดเห็น.