Bubee Homepage

ดาเนียล 1-6 เคล็ดลับความฉลาด

ดาเนียล 1:17

หลังจากที่ดาเนียลประสบความสำเร็จในการต่อรอง
ขอให้เขาและเพื่อนกินแต่ผักและน้ำแล้วนั้น
ก็มีบันทึกที่น่าสนใจต่อไปว่า
“พระเจ้าทรงโปรดให้ชายหนุ่มทั้งสี่คน
มีความรู้ มีความเข้าใจในวรรณกรรม
และวิชาการทุกอย่างของบาบิโลน

ที่เหนือไปกว่าเพื่อน ๆ ก็คือ
ดาเนียลเข้าใจนิมิตและความฝันทุกอย่าง

tangsee

ดาเนียลมีความคล้ายคลึงกับโมเสส
คือว่า มีการเตรียมตัวในความรู้อย่างดี และยังมีสติปัญญาเฉียบแหลมอีกด้วย
ท่านโมเสสได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ ของอียิปต์อย่างไร
ดาเนียลและเพื่อน ๆก็ได้เรียนรู้จากบาบิโลนเช่นกัน

การที่ดาเนียลเข้าใจนิมิตและความฝันนั้น เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง
เพราะในสมัยนั้น การเปิดเผยของพระเจ้ามักจะมาในความฝัน ทางนิมิต
พระเจ้าเคยตรัสกับโมเสส อาโรนและมิเรียมว่า
“ถ้าจะมีผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าท่ามกลางเจ้า
เราจะสำแดงตัวแก่ผู้นั้นทางนิมิต
เราจะพูดกับเขาทางความฝัน” *

ดาเนียลยังเหมือนโยเซฟในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ท่านโยเซฟก็สามารถทำนายฝันได้อย่างถูกต้องเช่นกัน

การที่ดาเนียลได้รับพระพรจากพระเจ้าเกินคนอื่น
เกิดจากการยอมตนต่อพระเจ้า เชื่อฟังพระองค์สุดหัวใจของเขา
อยากให้เพื่อน ๆ ลองอ่านสิ่งที่ท่านโยบกล่าวไว้ว่า
“ดูเถิด  ความยำเกรงพระเจ้านั้นคือสติปัญญา
การหันจากความชั่วร้ายคือความเข้าใจ”**

 *กันดารวิถี 12:6
**โยบ 28:28

 

โพสต์เมื่อ
หมวด
ดาเนียล
แบ่งปัน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.