Bubee Homepage

เอสรา 10-1 การปฏิญาณตน

เอสรา 10:1-5

ขณะที่เอสรากำลังอธิษฐานและสารภาพบาปต่อพระเจ้า

เขาร้องคร่ำครวญ และทิ้งตัวลงต่อพระวิหารของพระเจ้า
คนทั้งหลายก็มารวมตัวกัน ทั้งชายหญิงและเด็ก
พวกเขามาอยู่กับเอสรา และร้องไห้อย่างขมขื่น
และเชคานิยาห์ ลูกชายเยฮีเอล ลูกชายเอลามได้กล่าวแก่เอสราว่า

ezra_reads_gallery
“เราได้ละทิ้งความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าของเรา
และไปแต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติ ซึ่งเป็นชนชาติที่อยู่ในแผ่นดินนี้
แต่ถึงกระนั้น ก็ยังพอมีความหวังสำหรับอิสราเอล
ดังนั้น ขอให้เราทำสัญญากับพระเจ้า
เพื่อจะละทิ้งภรรยาและลูก ตามคำปรึกษาที่มาจากท่าน และ
คนที่ตัวสั่นเพราะพระบัญชาของพระเจ้า
และขอให้เราทำตามพระบัญญัติทุกประการ

จงลุกขึ้น  เพราะนี่เป็นงานของท่าน
และเราอยู่ข้างท่าน จงเข้มแข็งและทำสิ่งนั้นเถิด”

ดังนั้น เอสราจึงลุกขึ้น

และนำให้เหล่าผู้นำปุโรหิต เลวี และคนอิสราเอลทั้งปวง
ได้ปฏิญาณว่า พวกเขาจะทำสิ่งที่ได้กล่าวมา

ดังนั้น พวกเขาจึงปฎิญาณตน

 

โพสต์เมื่อ
หมวด
เอสรา
แบ่งปัน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.