Bubee Homepage

ข่าวร้ายที่มาส่ง ๒๑-๔

ต่อจากเมื่อวาน

ความเดิม   พระนางเยเซเบลเชิญให้ราชาอาหับเข้าไปยึดครองที่ดินของนาโบท  หลังจากที่พระนางทรงสั่งฆ่าเขา…. ด้วยความดีพระทัย ราชาอาหับจึงรีบไปที่สวนนั้น

1 พงศ์กษัตริย์ 21:20-29

 

เมื่อราชาอาหับทรงไปถึงที่ดินของนาโบท  กำลังจะเริ่มคิดว่า จะทำอะไรกับสวนนี้ดี  พระองค์ก็ทรงเห็นคนที่พระองค์ไม่อยากจะพบที่สวนนั้น

“โอย… เจ้าศัตรูของข้า  เจ้ามาพบข้าอีกแล้ว”   ราชาอาหับอุทาน

“ที่ฝ่าบาทต้องพบข้าพระบาท  ก็เพราะว่าทรงยอมขายตัว ไปทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรพระเจ้า  พระเจ้าจึงตรัสและให้ฝ่าบาทมาทูลว่า..”

“ข้าไม่อยากฟัง”

แต่เอลียาห์ไม่นำพา   กล่าวต่อไปว่า   “พระเจ้าเองจะทรงนำภัยพิบัติมาเหนือพระราชา  จะไม่ให้มีผู้ชายเหลือในวงศ์วานของพระองค์  จะกำจัดผู้ชายทุกคนออกไป ทั้งที่เป็นทาสและเป็นอิสระในอิสราเอล จะไม่มีผู้ชายเหลือสักคนเดียว”

“หา… อะไรนะ?  ทำไมพระเจ้าทรงทำอย่างนี้?”

“พระเจ้าจะทรงทำให้ราชวงศ์ของพระองค์เป็นเหมือนราชวงศ์ของเยโรโบอัม   และบาอาชา   ที่เป็นเช่นนี้เพราะพระราชาทำให้พระเจ้าทรงโกรธมาก   พระราชาได้นำให้คนอิสราเอลทำบาป”

“โอ… ไม่น่าเลย”  ราชาอาหับเอาพระหัตถ์กุมพระเศียร   “ไม่น่าเลย….”

“ส่วนพระนางเยเซเบล ”  เอลียาห์พูดต่อไป  ”สุนัขจะกินร่างของพระนางข้างกำแพง  ในเขตอิสราเอลนี้”

พระนางเยเซเบลทรงได้ยินดังนั้น ก็โกรธจัด

“คนในวงศ์วานของพระราชา  หากตายในเมืองก็จะถูกสุนัขกิน  หากตายในทุ่งจะถูกนกแร้งกิน”

นี่มันหมายความว่า พระเจ้าจะทรงให้วงศ์วานของราชาอาหับนั้น กุด  ด้วน แบบน่ากลัวมาก

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ ยังไม่เคยมีใครขายตัวเองทำชั่วเหมือนราชาอาหับมาก่อน
ทรงยอมให้กับเยเซเบล มเหสีที่คอยยุแหย่  ไม่เป็นผู้นำที่แท้จริง แต่อยู่ใต้มเหสีที่โหดร้าย
ราชาอาหับยอมทำสิ่งที่น่าเกลียด  น่าขยะแขยงมากมาย อย่างที่คนอาโมไรต์ได้กระทำ
การบูชารูปเคารพของชาวอาโมไรต์นั้นสกปรก ลามกเป็นอย่างยิ่ง

 

เมื่อราชาอาหับได้ยินคำพิพากษาจากพระเจ้า

พระองค์ก็ทรงฉีกฉลองพระองค์เดี๋ยวนั้น

เริ่มเข้าใจแล้วว่า  ที่ทรงทำไปทั้งหมด  ส่งผลให้จะไม่มีผู้ชายเหลืออยู่ในวงศ์วานเลย

คนในวังเห็นพระราชา ต่างตกใจกันเป็นแถว

“ดูซิ  พระราชาทรงสวมผ้ากระสอบ    เดินไปมาเหมือนหนูติดจั่น”

“ข้าว่า  พระราชาต้องกลุ้มพระทัยมากเลย  ไม่เคยเห็นเป็นอย่างนี้”

ราชาอาหับได้ถ่อมพระทัยต่อพระเจ้า    อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วย  ขอพระองค์ทรงยกโทษ   เวลานี้ ราชาอาหับได้เห็นความผิดของตัวเองอย่างชัดเจน

“พระเจ้าข้า  โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วย    ข้าพเจ้าได้ทำผิดต่อพระองค์ผู้เดียว   ทำผิดต่อพระองค์จริง ๆ”

ทรงร้องไห้  คร่ำครวญ ขอพระเจ้าทรงยกโทษ

“ข้าพระองค์ไม่อยากเป็นเหมือนเดิมแล้ว….”

เมื่อพระเจ้าทรงเห็นดังนั้น  ทรงเห็นว่า ราชาอาหับเสียใจ  กลับใจจริง ๆ

“เอลียาห์”  พระเจ้าตรัส  ”เจ้าคงได้เห็นอาหับถ่อมตัวลงต่อหน้าเราแล้ว      เราจะไม่นำเหตุร้ายมาให้เขา เพราะเขาได้ถ่อมตัวลงต่อเรา  แต่…เหตุร้ายเหล่านั้น จะมาในสมัยลูกของเขา ”

พระเจ้าทรงเมตตาจริง ๆ กับคนที่ถ่อมใจจริง  กลับใจจริง

 

…..

ปิดการแสดงความคิดเห็น.