Bubee Homepage

คำทูลของพระราชา ๓-๒

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 3: 4-9

แล้วอยู่มาวันหนึ่ง

พระราชาซาโลมอนได้ทรงไปที่เมืองกิเบโอนเพื่อถวายเครื่องบูชาจำนวนมากมาย ถึง 1000 ตัว!

วันนั้น ผู้คนต่างพากันทึ่งกับความยิ่งใหญ่ของการถวายเครื่องบูชา

 

พระราชาก็ทรงเหนื่อยมาก   กลางคืนทรงหลับสนิท

และพระเจ้าได้ทรงมาปรากฏในความฝันของพระราชา

…เจ้าอยากได้อะไรจากเรา   จงขอมาเถิด  ซาโลมอน….

ภาพวาดโดย Luca Giordano 1634-1705

ในฝัน   พระเจ้าทรงบอกซาโลมอนอย่างนั้นจริง ๆ    ใคร ๆ ก็อยากเห็นอย่างนี้  อยากฝันอย่างนี้บ้าง….

ในฝัน  ซาโลมอนคุกเข่าลง ทูลพระเจ้าว่า

“พระเจ้าข้า  พระองค์ได้ทรงให้ความรักมั่นคง  แก่เสด็จพ่อซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์มาตลอด  ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ เสด็จพ่อ ได้ทรงมีชีวิตอย่างสัตย์ซื่อ และชอบธรรม  มีจิตใจคงมั่นในพระเจ้า

พระเจ้าข้า  พระองค์ได้รักษาความรักมั่นคงไว้ ประทานลูกชายให้นั่งบัลลังก์ของพระองค์ในวันนี้

โอ…พระเจ้าของข้าฯ… ข้าทาสยังเป็นเด็ก  แต่พระองค์ทรงให้ข้าทาสได้เป็นกษัตริย์แทนเสด็จพ่อ  ข้าทาสไม่ทราบว่า จะทำอย่างไรต่อไปดี

ข้าทาสอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ที่มีมากมาย  นับไม่ถ้วน

ดังนั้น ขอพระเจ้าโปรดประทานความคิด  ความเข้าใจแก่ข้าทาส เพื่อจะตัดสินความให้ประชาชน  เพื่อข้าทาสจะเข้าใจ แยกได้ระหว่างความดีและความชั่ว

พระเจ้าข้า  ใครเล่าจะสามารถตัดสินความให้กับประชากรของพระองค์ได้….” 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.