Bubee Homepage

ฟ้าสวรรค์มิอาจรับได้ ๘-๓

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 8:22-30

พระราชาซาโลมอนทรงยืนอยู่ต่อหน้าแท่นบูชา  ต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมด  ทรงชูพระหัตถ์ขึ้น….

“ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอล  ไม่มีพระใดเบื้องบน หรือในแผ่นดินโลกมาเทียบเทียมกับพระองค์ได้
พระองค์ทรงรักษาสัญญา และทรงให้ความรักมั่นคงแก่คนของพระองค์ที่ดำเนินตามพระองค์อย่างสุดใจ

ทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงสัญญากับพระราชาดาวิดนั้น วันนี้ ทรงทำให้สำเร็จทั้งสิ้น

ดังนั้น ขอพระองค์ทรงรักษาคำมั่นที่ทรงให้กับราชบิดาของข้าพระองค์ที่ว่า
.. หากลูกหลานของเจ้าจะใส่ใจทำทุกอย่าง และดำเนินอยู่ต่อหน้าเราเหมือนอย่างที่เจ้าได้ทำ
เจ้าก็จะไม่ขาดคนที่จะขึ้นครองบัลลังก์อิสราเอลต่อหน้าเรา…

แต่…พระเจ้าจะประทับในโลกนี้จริง ๆ หรือ?

ในเมื่อฟ้าสวรรค์ที่กว้างใหญ่ ยังไม่อาจรับพระองค์ไว้ได้
พระวิหารที่ได้สร้างขึ้นมานี้ จะรับพระองค์ไม่ได้กว่านั้นสักเท่าใด

Creative Commons  จาก NASA’s Marshall Space Flight Center

ขอพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใ้ช้ของพระองค์
ขอทรงฟังคำวิงวอนนี้
ขอทรงสดับเสียงร้องและคำอธิษฐานวันนี้ด้วยเถิด

ขอทอดพระเนตรพระวิหารนี้ทั้งกลางคืนและกลางวัน
พระวิหารที่พระนามของพระองค์ประทับอยู่
เพื่อว่า พระองค์จะทรงฟังคำอธิษฐานที่ผู้รับใช้ของพระองค์ ได้อธิษฐาน ณ ที่นี้

ขอทรงฟังคำวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์ และของชนอิสราเอลเมื่อเขาอธิษฐาน
ขอทรงฟังจากฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์  และขอทรงให้อภัยต่อผิดบาปทั้งปวงของเรา

 

พระราชาซาโลมอนทรงทราบว่า พระวิหารนี้ ไม่ใช่ที่ประทับของพระเจ้าจริง ๆ

แต่เป็นที่ ๆ พระนามของพระองค์จะอยู่ที่นั่น

ทำให้คนทั้งหลายได้ระลึกถึงพระองค์

เพราะว่า ฟ้าสวรรค์ยังไม่อาจรับพระองค์ไว้ได้เลย!!

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.