Bubee Homepage

ถวายพระวิหาร ๘-๒

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 8:12-21

ขณะที่เมฆหมอกเกิดขึ้นเต็มพระนิเวศของพระเจ้านั้น

ทุกคนนิ่งเงียบสนิท

ไม่มีใครกล้าพูดอะไร  พระสิริของพระเจ้าอยู่ตรงหน้า

ทุกคนกลัว  …..

แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงพระราชาซาโลมอนตรัสว่า

“พระเจ้าได้ตรัสว่า  พระองค์จะประทับในเมฆทึบ    ข้าพระองค์ได้สร้างพระวิหารให้เป็นที่ประทับของพระองค์เป็นนิตย์”

จากนั้น พระราชาทรงหันมาและอำนวยพรแก่ประชาชนอิสราเอล  แล้วก็ตรัสต่อไปว่า

“สาธุการแด่พระเจ้า  พระเจ้าแห่งอิสราเอล  พระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จด้วยพระหัตถ์ของพระองค์   ตามที่ทรงสัญญาไว้กับพระราชาดาวิด  ราชบิดาของข้าพระองค์

พระองค์ได้ตรัสว่า

….ตั้งแต่วันที่ เรานำอิสราเอลประชากรของเรา  ออกมาจากอียิปต์
เราไม่ได้เลือกเผ่าใดเผ่าหนึ่่งของอิสราเอลเพื่อสร้างวิหารขึ้น ให้นามของเราอยู่ที่นั่น
แ่ต่เราได้เลือกดาวิด  ให้ปกครองอิสราเอล  ประชากรของเรา …..

ดาวิด ราชบิดาของข้าพระองค์ตั้งพระทัย   จะสร้างพระวิหาร  เพื่อพระนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอล
แต่พระเจ้าได้ตรัสว่า

…..ที่ตั้งใจทำนั้นก็ดีอยู่    แต่เจ้าจะไม่ได้เป็นผู้สร้างพระวิหารนั้น
บุตรชายของเจ้าต่างหาก  ที่จะสร้างพระวิหารเพื่อนามของเรา …….

ภาพวาดโดย  เจมส์ ทิสสอท (1836-1902)

บัดนี้  พระเจ้าทรงให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จแล้ว
เพราะข้าพระองค์ได้ขึ้นมาครองบัลลังก์แทนราชบิดา  และก็ได้สร้างพระวิหารสำหรับพระนามของพระองค์

และบัดนี้ ข้าพระองค์ได้เตรียมที่สำหรับหีบพันธสัญญาในพระวิหารนั้นแล้ว
ภายในหีบนั้น บรรจุพันธสัญญาที่พระองค์ทรงมีต่อบรรพบุรุษของเรา
เมื่อทรงนำพวกเขาออกมาจากอียิปต์

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.