Bubee Homepage

ถวายพระวิหาร ๘-๕

ต่อจากเมื่อวาน

1  พงศ์กษัตริย์ 8:54-61

พระราชาซาโลมอนทรงอธิษฐานยืดยาว

แต่เป็นคำอธิษฐานที่สำคัญยิ่งนัก   พระองค์ทรงห่วงใย ที่พระเจ้าจะทรงโปรดสดับคำวิงวอนของประชาชนทุกคน ที่เข้ามาทูลต่อพระเจ้า

พระราชาทรงอธิษฐานครอบคลุมทุกเรื่องที่สำคัญ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อที่คนอิสราเอลจะสัตย์ซื่อ เดินในทางของพระเจ้า

เมื่อทรงอธิษฐานเสร็จ

พระราชาก็ทรงลุกขึ้นยืน   ทรงกางพระหัตถ์ออกยังฟ้าสวรรค์    ทรงกล่าวคำอวยพรแก่คนอิสราเอล

ทุกคนต่างตั้งใจฟัง ที่ ๆ นั้นจึงเงียบกริบ

เขาได้ยินพระราชาซาโลมอน….

“สาธุการ พระเจ้ายิ่งใหญ่  พระองค์ทรงให้อิสราเอลได้พัก  ตามที่ทรงสัญญาไว้กับโมเสส

ทุกคำมั่นสัญญาของพระเจ้านั้น เป็นจริง….

ภาพโดย วิลเลียม โฮล (1846-1917)

“อาเมน”…. เสียงคนกล่าวยอมรับพร้อมกัน

“ขอพระเจ้าสถิตกับเรา  เหมือนที่พระองค์สถิตกับปู่ย่าตายายของเรา

ขออย่าทรงทอดทิ้งเราเสีย

ขอทรงโน้มน้าวใจเราให้มาหาพระองค์  เดินตามทางของพระองค์

รักษากฎเกณฑ์ พระบัญญัติของพระองค์ทุกประการ

ขอให้ถ้อยคำของข้าพระองค์ในวันนี้ … อยู่ใกล้พระองค์ทั้งวัน ทั้งคืน

ขอให้สิทธิอันชอบธรรมของเราคงอยู่ ตามความต้องการแต่ละวัน

 

พระองค์เจ้าข้า

เพื่อบรรดาคนทั้งหลายในโลก จะทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลย

ขอให้จิตใจของท่านบริสุทธิ์ต่อพระเจ้า เสมอ……

แล้วพระราชาก็ถวายเครื่องบูชามากมาย

เป็นวัว 22,000  ตัว !      แกะ  102,000 ตัว

แล้วพระราชาก็ถวายพระวิหารแด่พระเจ้า…….ในวันนั้นด้วย

 

พระราชาได้ฉลองเทศกาลพร้อมกับคนอิสราเอลที่เข้ามาจากที่ต่างๆ  ทุกสารทิศ   7  วัน

 

เมื่อเสร็จงานนี้ ทุกคนต่างชื่นชมยินดีมาก

พวกเขาคุยกันไม่หยุดถึงความดีของพระเจ้าที่ทรงทำแก่พระราชาดาวิด และพวกเขา

ปิดการแสดงความคิดเห็น.