Bubee Homepage

ผู้ส่งข่าวร้าย ๒๑-๓

ต่อจากเมื่อวาน

ความเดิม   พระนางเยเซเบลได้จัดการประหารนาโบท  เพื่อว่าจะได้ยึดที่ดินของเขามาเป็นของราชาอาหับ  ….

1 พงศ์กษัตริย์ 21:15-19

เมื่อข่าวการตายของนาโบทและครอบครัวมาถึงพระนางเยเซเบล  มีหนังสือส่งมาถึงพระนาง

“นาโบท ถูกหินขว้างตายสิ้นชีวิตแล้ว  เพราะเขาแช่งพระเจ้าและแช่งพระราชา”

พระนางเยเซเบลรู้สึกดีกับข่าวดีอย่างยิ่ง   ยิ้มกับตัวเอง   ภาคภูมิใจกับความโหดร้ายที่ทำให้ได้สิ่งที่ต้องการมา  และ รีบนำข่าวนี้ไปทูลราชาอาหับทันที

” ไปเอาที่ดินได้แล้วเพค่ะ”

ภาพวาดโดย ฟรานซิส มาร์แชล

“ขอพระราชา พระสวามีของหม่อมฉัน จงทรงพระเจริญ”  พระนางทรงยิ้ม

“ขอเชิญพระองค์เสด็จไปยึดสวนของนาโบท ที่เขาไม่ยอมขายให้พระองค์”

“ทำไมเราจึงจะได้ที่ของเขามาทำสวนผักล่ะ?”

“ก็เขาไม่อยู่แล้วเพค่ะ   เขาตายเสียแล้ว… ”

“อย่างนั้นรึ?    แหม..  พระราชินีของข้าเก่งจริง”  ราชาอาหับรู้สึกพอใจมาก  จากนั้นพระองค์ก็ไปที่สวน เพื่อยึดสวนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เอง  พระราชาอาหับทรงอยากไปยืนในที่ดินนั้น  และพระองค์ตั้งพระทัยว่า จะสั่งให้คนรื้อสวนองุ่น และเริ่มทำร่องผักที่โปรดเสวยทันที

 

ก่อนหน้านั้นไม่นาน  พระเจ้าได้ตรัสกับเอลียาห์ว่า

“ให้เจ้าไปพบอาหับ  พระราชาอิสราเอลเดี่ยวนี้  ตอนนี้ เขาอยู่ในสะมาเรียและยึดเอาสวนของนาโบทมาเป็นของตน”

เอลียาห์ได้ยินดังนั้นก็พร้อมทันที

“เจ้าจงพูดกับเขาว่า   พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า   “ท่านได้ประหารเขา และยังยึดที่ดินของเขาเป็นของตนด้วยหรือ?”

แล้วบอกเขาว่า

“ในที่ ๆ สุนัขเลียเลือดของนาโบท   สุนัขจะเลียเลือดของเจ้าด้วย”

โอ… ทำไมพระเจ้าทรงใช้ให้เอลียาห์ไปบอกข่าวร้ายกับราชาอาหับแบบนี้

มันเป็นอันตรายกับเอลียาห์มากเลย

แต่… คงไม่มีใครกล้าเหมือนเขาอีกแล้ว

เขานี่แหละ เหมาะที่สุด

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.