Bubee Homepage

พระราชาอธิษฐานเพื่อประชากร ๘-๔

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 8:31-53

พระราชาซาโลมอนตระหนักว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าพระวิหารแห่งนี้มากนัก  พระองค์ได้ทรงอธิษฐานเพื่อประชากรของพระองค์ด้วย

พระราชาทรงขอพระเจ้าว่า

หากคนทำผิดต้องมาสาบานต่อพระองค์ที่นี้  ขอพระเจ้าทรงตัดสินความให้ทั้งคนผิดและคนบริสุทธิ์

หากคนอิสราเอลทำผิด และพ่ายแพ้ต่อศัตรู  แต่เขากลับมาหาพระเจ้า สารภาพบาป  ก็ขอพระเจ้าโปรดฟังเขา ขอนำเขากลับมายังอิสราเอล

หากคนอิสราเอลทำบาป  และทำให้ท้องฟ้าปิด ไม่มีฝน   และเมื่อเขาหันกลับมาหาพระเจ้า สารภาพบาป  ขอพระเจ้าโปรดฟัง  โปรดสอนหนทางถูกต้องให้เขา   และประทานฝนให้

หากเกิดกันดารอาหาร โรคระบาด  แมลงลงไร่นา  ศัตรูล้อมเมือง หรือมีภัยพิบัติใด ๆ  …. เมื่อมีคำวิงวอนจากคนหนึ่งคนใดในอิสราเอล อธิษฐานต่อพระองค์  ขอทรงโปรดสดับฟัง และจัดการกับแต่ละคนตามการกระทำของเขา… เพราะพระเจ้าทรงเห็นจิตใจของทุกคนชัดเจน

หากคนต่างชาติมาจากแดนไกลเพราะเขาได้ยินถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์  และมาอธิษฐานที่นี่ ขอพระองค์ทรงตอบเขา เพื่อว่า ประชาชาติทั้งหลายในโลกจะได้รู้จักพระนามของพระองค์ และยำเกรงพระองค์เช่นเดียวกับอิสราเอล

เมื่อคนอิสราเอลออกไปรบ และเขาอธิษฐานต่อพระองค์ มุ่งตรงมายังนครนี้  ยังพระวิหารนี้ ขอพระเจ้าทรงสดับ และตอบคำอธิษฐาน

หากมีคนที่ทำบาปต่อพระองค์  และพระองค์ได้ทรงนำเขาไปเป็นเชลยในต่างแดน  เมื่อเขาสำนึกผิดในดินแดนนั้น และทูลขออภัยอย่างสุดใจ โดยอธิษฐานมายังแผ่นดินนี้  นครนี้  วิหารนี้   ขอทรงโปรดฟัง  ขอทรงอภัยโทษเขา  ขอให้ศัตรูเมตตาเขา …

ขอพระเจ้าทรงสดับฟังฟังอิสราเอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ ….

พระราชาซาโลมอนทรงอธิษฐานขอสิ่งที่สำคัญยิ่งคือ   ขอพระเจ้าทรงสดับฟังคำวิงวอน

เพราะถ้าพระเจ้าทรงฟัง  พระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของคนที่ฟกช้ำ  สำนึกผิด

คำอธิษฐานของพระราชา เป็นราวกับพยากรณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนอิสราเอลบ้าง ……
ทำไมพระราชาซาโลมอนจึงทรงทราบ??..

เพราะเหตุการณ์ในสมัยต่อมา…. ก็เป็นดังที่พระราชาทรงอธิษฐานจริง ๆ !

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.