Bubee Homepage

เริ่มต้นอาณาจักรซาโลมอน ๓-๑

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 3:1-3,  เฉลยธรรมบัญญัติ 12:13

ตอนที่พระราชาซาโลมอนทรงครองราชย์นั้น  ได้มีมเหสีผู้หนึ่งอยู่แล้ว เป็นชาวอัมโมนชื่อ นาอามาห์   และพระองค์ทรงมีโอรสชื่อ เรโหโบอัม  ตอนนั้นทรงอายุ 1 พรรษา (ปี)

ในสมัยโบราณ  มักจะมีการแต่งงานระหว่างราชวงศ์ของประเทศหนึ่ง เข้ามาอีกประเทศหนึ่ง เพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองสงบสุข ไม่มีการรบราฆ่าฟันกัน   และพระราชาซาโลมอนก็ได้รับเจ้าหญิงจากอียิปต์เข้ามาเป็นทองแผ่นเดียวกัน…… นี่เป็นจุดเริ่มต้นของพระราชาซาโลมอนผู้เรืองนาม

พระราชาซาโลมอนได้สร้างนครเยรูซาเล็มให้ใหญ่โต   พระราชายังสร้างกำแพงเมืองล้อมรอบด้วย

ทรงสร้างพระนิเวศของพระเจ้า   แต่ถึงกระนั้น คนก็ยังถวายเครื่องบูชาตามที่สูง บนเขาเตี้ย ๆ  ซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดว่า เขาจะนมัสการพระองค์ที่ใด

….“จงระวัง  อย่าถวายเครื่องบูชาที่ไหน ๆ ตามใจชอบ  จงถวายเครื่องบูชาเหล่านั้น  เฉพาะในสถานที่ซึ่งพระเจ้าจะทรงเลือก ในเขตเผ่าใดเผ่าหนึ่งเท่านั้น”.… นี่เป็นคำสั่งที่มีมาตั้งแต่สมัยท่านโมเสส

แต่ถึงกระนั้น แม้พระราชาซาโลมอนจะทรงรักพระเจ้าเพียงใด  ทรงดำเนินตามที่พระราชบิดาทรงสอนไว้   แต่กลับทรงละเลยเรื่องนี้ไปเสีย

พระองค์เองได้ถวายสัตวบูชา และเผาเครื่องหอมในที่สูง….ตามที่ต่าง ๆ

ที่สูงดังกล่าวในสมัยโบราณนั้น  อาจเป็นบนภูเขา  บนเนินเขา  หรือเป็นที่ ๆ มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อทำพิธีกรรม

คนคานาอันที่อาศัยปะปนกับอิสราเอล  มักถวายเครื่องบูชาแก่พระของพวกเขา  ด้วยพิธีที่แตกต่างออกไป

ที่สูงของชาวคานาอันที่ฮาซอร์  ภาพจาก http://www.askwhy.co.uk

แม้จะมีการถวายสัตว์  แต่ก็จะมีการร่ายรำ  การเลี้ยง การเมากันหยำเป และกิจกรรมทางเพศที่ไม่สมควร

แต่การที่พระเจ้าทรงกำหนดสถานที่ไว้ให้พวกเขา  ก็เพื่อว่า จะไม่ได้ทำอะไรตามใจตัวเองเหมือนคนเหล่านั้น

จะไม่ถวายเครื่องบูชาตามใจตนเอง

และจะไม่นำพิธีกรรม ความเชื่อของคนต่างชาติรอบ ๆ อิสราเอลที่น่าชัง   เข้ามาอยู่ในพิธีนี้

พระเจ้าไม่ทรงเอาลูกผสม

แต่คนทั่วไปมักชอบเอานั่นมาผสมนี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเชื่อ

ทำให้มีความเชื่อแบบต่าง ๆ  เกิดขึ้นมากมายในโลกนี้

พระเจ้าทรงห้ามไว้แล้ว   แต่พระราชาทรงทำอย่างไร…

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.