Bubee Homepage

แนะนำผู้เผยพระวจนะ ๑๗-๑

ต่อจากเมื่อวาน

1 พงศ์กษัตริย์ 17 : 1

ในสมัยอาณาจักรทั้งเหนือและใต้ซึ่งเราคุยกันอยู่นี้  อยู่ในราวปี  874 ปีก่อนคริสตศักราช  นับจากเราย้อนหลังไปก็ประมาณ 2885  ปีมาแล้ว เรื่องราวที่เพื่อน ๆ อ่านอยู่เป็นเรื่องโบราณที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริง ๆ  มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน  มีการตรวจสอบความถูกต้องทางโบราณคดีมาโดยตลอด

นอกจากกษัตริย์   นักรบ  และปุโรหิต ที่ทำหน้าที่สำคัญ ๆ ในบ้านเมืองแล้ว   ผู้ที่ทำหน้าที่สำคัญที่สุดเห็นจะเป็น ผู้เผยพระดำรัสของพระเจ้า  หรือเราจะเรียกเขาสั้น ๆ ว่า ผู้เผยพระดำรัส  หรือผู้เผยพระวจนะ  ที่เราเรียกเขาอย่างนั้นเพราะว่า เขาเป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้าให้กับกษัตริย์  และประชาชน อย่างกล้าหาญ   พระเจ้าตรัสอะไรมา  เขาก็จะบอกไปอย่างนั้น

บางครั้งเขาจะพูดเรื่องที่จะเกิดในอนาคต คนจึงมองว่า เขาเป็นผู้พยากรณ์

เนื้อหาที่แท้จริงของผู้เผยพระวจนะคือ   เขาจะบอกให้คนกลับใจมาหาพระเจ้า   เมื่อคนทำผิดเขาก็จะมาตักเตือน    และในสมัยของราชาอาหับ  มีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งชื่อเอลียาห์  เป็นชาวทิชบี  แต่อาศัยอยู่ในเมืองกิเลอาด

คำว่า เอลียาห์ แปลว่า  พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของฉัน หรือใช้ภาษาแบบอิสราเอลคือ พระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าของฉัน

อยู่ดี ๆ   ท่านเอลียาห์คนนี้ ก็ถูกพระเจ้าทรงใช้ให้มาเตือนคนอิสราเอลถึงภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้น …เนื่องจากการที่ราชาอาหับได้หันหลังให้กับพระเจ้า

สมัยของราชาอาหับ  ผู้คนไม่นมัสการพระเจ้าต่อไป   คนทั้งประเทศหันไปบูชาเจ้าบาอัล และเจ้าแม่อาเชราห์  ….. ความชั่วร้ายเต็มบ้านเต็มเมือง

ยังมีคนประมาณ 7000 คนที่นมัสการพระเจ้า  แต่พวกเขาก็กลัว  และแอบอยู่ ไม่ให้รู้ว่า พวกเขานมัสการพระเจ้า  กลายเป็นว่า คนที่นมัสการพระเจ้าต้องหลบ ๆ  ซ่อน  ๆ   ถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่า ลงใต้ดิน

เอลียาห์มาเข้าเฝ้าอาหับ กล่าวว่า

“พระเจ้าแห่งอิสราเอล  ผู้ที่ข้าพระบาทปรนนิบัติทรงพระชนม์อยู่แน่นอน…

จะไม่มีน้ำค้าง  ไม่มีฝนในปีเหล่านี้   นอกจากข้าพระบาทจะสั่งให้มี”

ยังไงกันนี่?

อยู่ดี ๆ  มาเฝ้าราชาแล้วพูดสิ่งที่ไม่เจริญหูเลย…..

คำพูดของเอลียาห์ ท้าทายเจ้าบาอัลมาก  เพราะใคร ๆ เขาเชื่อกันว่า  เจ้าบาอัล เป็นเจ้าแห่งฝน   เจ้าแห่งดินฟ้าอากาศ  แล้วนี่มาบอกว่า ฝนจะไม่ตกจนกว่าเขาจะสั่ง

คนที่โกรธมากคือเยเซเบล  มเหสีของราชาอาหับ

พระนางจะทำอย่างไรกับเอลียาห์ดี ?

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.